Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Urban Select Vastgoed Inc, zaken doen als Cielo blijft (“Cielo blijft, ""wij, ""ons," of "ons”), betreffende uw toegang tot en gebruik van de https://www.cielostays.com website, evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd aan, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de "Site"). We zijn ingeschreven Florida, Verenigde Staten en hebben onze maatschappelijke zetel op Stirling Road 1340 , 5A, Dania-strand, FL 33004. Ons btw-nummer is 45-4963600. U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen van tijd tot tijd. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze site gebruikt de toepasselijke voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De op de Site verstrekte informatie is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratievereiste binnen dat rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is niet aangepast om te voldoen aan branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties onderworpen zouden zijn aan dergelijke wetten, mag u niet gebruik deze website. U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich er niet voor registreren.


2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale copyrightwetten, en internationale conventies. De Inhoud en de Merken worden alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de Site aangeboden "AS IS". Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.


3. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig; (2) zult u de juistheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie zo nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en stemt ermee in deze gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) zal uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.


4. GEBRUIKERSREGISTRATIE
    
Mogelijk moet u zich registreren bij de Site. U stemt ermee in uw wachtwoord geheim te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.


5. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en/of de inhoud die erop staat.
 • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade berokkenen.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Deel te nemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het continu plaatsen van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en plezier van een partij van de Site verstoort of het gebruik, kenmerken, functies, werking of onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechten van alle Inhoud.
 • Poging om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (ook wel "spyware" of "mechanismen voor passieve verzameling" of "pcms" genoemd).
 • De Site of de netwerken of diensten verbonden met de Site verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u.
 • Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site, of enig deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontcijfer, decompileer, disassembleer of reverse-engineering van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 • Behalve als dit het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkel of verspreid elk geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van ongeautoriseerd script of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
 • Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met elektronische of andere middelen om ongevraagde e-mail te verzenden, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
 • Gebruik de Site om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 • Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.


6. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site biedt gebruikers geen mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen naar ons of op de Site te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:
 • De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van elke derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze gebruiksvoorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons).
 • Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of beledigen niemand.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of een bepaalde groep mensen te promoten.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Site dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.


7. BIJDRAGE LICENTIE

U stemt ermee in dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, mogen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de site in te dienen, stemt u ermee in dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder vergoeding aan u.

We claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw bijdragen die door u zijn geleverd op enig gebied op de site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en om af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.


8. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet gelieerd zijn aan concurrenten als u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of om beoordelingen te verwijderen, zelfs niet als iemand beoordelingen aanstootgevend of onnauwkeurig vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op welke manier dan ook, weer te geven, uit te voeren, en/of alle inhoud met betrekking tot recensies verspreiden.


9. INZENDINGEN

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen.


10. WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site toegankelijk zijn of voor inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidsregels, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die exclusief tussen u en de toepasselijke derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet goedkeuren en dat u ons vrijwaart van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt berokkend met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.


11. WEBSITE ONDERHOUD

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, de toegang beperken tot, de beschikbaarheid beperken van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om van de site te verwijderen of anderszins alle bestanden en inhoud uit te schakelen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te vergemakkelijken.


12. PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en veiligheid. Bekijk ons privacybeleid: https://www.cielostays.com/privacyDoor de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan draag je door je voortdurende gebruik van de site je gegevens over naar de Verenigde Staten, en u stemt ermee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten.


13. TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF VERWIJDEREN UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk verhaal.


14. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud met betrekking tot de site moeten uitvoeren, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.


15. TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat van Florida van toepassing op gemaakte en geheel na te komen overeenkomsten de staat van Florida, zonder rekening te houden met de conflicterende rechtsbeginselen.


16. GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van enig geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons zijn ingediend (afzonderlijk een "Partij" en collectief, de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst te proberen een Geschil (behalve de hieronder uitdrukkelijk vermelde Geschillen) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Als de Partijen een Geschil niet kunnen oplossen door middel van informele onderhandelingen, zal het Geschil (met uitzondering van de hieronder uitdrukkelijk uitgesloten Geschillen) definitief en exclusief worden beslecht door middel van bindende arbitrage. U BEGRIJPT DAT U ZONDER DEZE BEPALING HET RECHT HEEFT OM VOOR DE RECHTBANK TE HALEN EN EEN JURYPROCES TE HEBBEN. De arbitrage zal worden gestart en uitgevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association ("AAA") en, waar van toepassing, de aanvullende procedures van de AAA voor consumentengerelateerde geschillen ("AAA Consumer Rules"), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website: www.adr.org. Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter vallen onder de AAA-consumentenregels en, indien van toepassing, beperkt door de AAA-consumentenregels. De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, door middel van het indienen van documenten, per telefoon of online. De arbiter neemt een schriftelijke beslissing, maar hoeft geen motivering te verstrekken, tenzij een van de partijen daarom verzoekt. De arbiter moet de toepasselijke wetgeving volgen en elke toekenning kan worden aangevochten als de arbiter dit niet doet. Tenzij anders vereist door de toepasselijke AAA-regels of toepasselijke wetgeving, zal de arbitrage plaatsvinden in Broward, Florida. Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen de partijen voor de rechtbank procederen om arbitrage af te dwingen, de procedure op te schorten in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de arbiter te bevestigen, te wijzigen, te annuleren of er een oordeel over te vellen.
      
Als om welke reden dan ook een Geschil voor de rechtbank komt in plaats van voor arbitrage, zal het Geschil worden begonnen of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken gelegen in Broward, Florida, en de partijen stemmen hierbij in met, en doen afstand van, alle verdedigingen van het ontbreken van persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden.

In geen geval zal een Geschil dat door een van de Partijen op enigerlei wijze verband houdt met de Site, meer dan beginnen een 1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie binnen de vermelde rechtbanken. voor jurisdictie hierboven, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit om een Geschil te laten beslechten op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil aan te brengen in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) enig geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.


17. CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.


18. VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITE DIE AAN DE SITE IS GEKOPPELD EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) EVENTUELE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE, EN/OF ( 6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE SITE, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN INDIEN VAN TOEPASSING VOORZICHTIG ZIJN.


19. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ALLES DAT HIERIN TEGENSTRIJDIG WORDT VERMELD, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, OM WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U AAN ONS IS BETAALD TIJDENS DE zes (6) MAAND PERIODE VOORAFGAAND AAN EEN OORZAAK VAN ACTIE DIE VOORTVLOEIT. BEPAALDE AMERIKAANSE STAATSWETTEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.


20. VRIJWARING

U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de site waarmee u via de site verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we hiervan op de hoogte zijn.


21. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons dat voortvloeit uit dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.


22. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESTANDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHRIJVINGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of betalingen of het toekennen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.


23. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.


24. DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het opstellen ervan. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.


25. NEEM CONTACT OP

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:

Urban Select Vastgoed Inc
Stirling Road 1340
5A
Dania-strand, FL 33004
Verenigde Staten
Telefoon: (+1)8508124356